Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul loteriei publicitare de abonare la newsletter 02.11.2020 – 11.11.2020

Regulamentul loteriei publicitare

de abonare la newsletter

02.11.2020 – 11.11.2020

 

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, si având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de Zoltan Halmai, in calitate de Director Comercial, prin mandatar Claudia Olteanu, in calitate de Marketing Manager.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitară de abonare la newsletter participă orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în realizarea și implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea și acceptarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Campania publicitara de abonare la newsletter se va desfaşura în perioada 02.11.2020 – 11.11.2020, iar extragerea câștigatorului va avea loc în data de 12.11.2020, urmând că acesta să fie anunțat pe canalul de social media Facebook și pe site-ul organizatorului în termen de maximum 10 zile de la data extragerii.

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara de abonare la newsletter se desfășoară pe sitelul organizatorului www.eurogsm.ro și pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

Participarea la loterie implică cunoaşterea și acceptarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

 

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se înscrie la loteria publicitara, participanţii trebuie să acceseze în perioada 02.11.2020 – 11.11.2020 site-ul www.eurogsm.ro sau pagina și postarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/, să completeze formularul special de abonare la newsletter, să accepte Termenii și Conditiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și să își dea acordul pentru participarea la loteria publicitară. Campania este valabilă doar pentru abonații noi.

Urmând instructiunile de mai sus, participantul este înscris în concurs și poate câștiga premiul oferit de Organizator, ca urmare a tragerii la sorți. In plus, beneficiaza de privilegiul de a primi cu o zi mai devreme decat restul clientilor, o selectie a ofertei de Black Friday care va fi pe site-ul www.eurogsm.ro.

Valoarea premiului este 2.199,90 (cu TVA inclus) și constă într-un telefon Apple iPhone SE (2020) 4.7" 4G 3GB RAM Hexa-Core, memorie de stocare 64 Gb, culoare black.

 

 

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ și nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate incrie în loterie o singură dată, înscrierea fiind gratuita, doar dacă îndeplinește toate condițiile de înscriere.

Pentru a putea participa la Concurs, datele incluse în formularul special de abonare a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativă de fraudare a regulamentului se sancționează cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitară se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și urmatoarele din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 6. Condiții de validitate

Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea și implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

 • să fie abonat nou la newsletter; dacă se constata că persoana inscrisa este deja abonata, va fi descalificata;

 • să acceseze și să completeze corect formularul de abonare la newsletter de pe pagina organizatorului https://www.eurogsm.ro.

 • Sau să acceseze și să completeze corect formularul de abonare la newsletter de pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/eurogsm.ro/.

 • să furnizeze informatiile solicitate pentru identificare și livrarea coletului continând premiul câștigat și să confirmare primirea coletului (awb);

 

Art. 7. Acordarea premiului:

 

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet www.random.org la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

 

Pe lângă desemnarea câştigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 2 (doua) rezerve, pentru eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul desemnării câștigătorului va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorului și premiul acordat pe profilul său de Facebook, https://www.facebook.com/eurogsm.ro/ și pe site-ul https://www.eurogsm.ro , în maximum 10 (zece) zile de la data desemnării.

Câştigătorul va fi anunțat de către Organizator printr-un mesaj privat pe adresa de email cu care a participat la Concurs, Organizatorul depunând toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu acesta. Prin participarea la loteria publicitară, participanții sunt de acord să fie contactați de către organizator, în vederea acordării premiilor.

 

Câştigătorul are la dispoziție 3 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea și de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigător prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS și e-mail, din partea curierului.

În cazul în care câștigatorul nu solicită intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezerva desemnată și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acesta. În cazul în care rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificat sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situații:

 • Câştigătorul premiului nu confirmă desemnarea sa și nu comunică adresa pentru trimiterea premiului în termen de 3 (trei) zile de la data contactării sale;

 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la anunțarea câştigătorului;

 • În orice altă situație în care câştigătorul este descalificat că urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiile Regulamentului;

 • În cazul în care câștigătorul oferă informații eronate cu privire la adresa la care să fie livrat premiul;

 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negăsit la adresă, refuzul primirii etc.);

 • Câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Câştigătorul este descalificat și îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face în aceleaşi condiţii că și contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și fani, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de către participanti cu ocazia participarii și a identificarii ulterioare a câștigatorilor, respectiv numele și prenumele, adresa, CNP, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatiile publice din contul de facebook sunt utilizate de către noi exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor și exercitarii drepturilor cuprinse în prezentul Regulament, cum ar fi: contactarea câștigatorului, intrarea în posesie premiului câștigat, în scopul comunicarii cu dvs., soluționarii oricăror litigii/solicitari, livrarea premiului, declaratii Anaf. Prelucrarea datelor se efectueaza în temeiul consimțământului exprimat de către dvs. prin înscrierea în loteria publicitara și prevederile legale în vigoare (de ex.Codul fiscal, legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, Codul civil și Codul de procedură civila). Participarea la loterie prezumă cunoaşterea Regulamentului. Vă puteti retrage oricand consimțământul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz în care nu veti putea participa la loteria publicitara și nu veti putea intra în posesia premiului câștigat.

9.2. în vederea realizării scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii și colaboratorii noștri de încredere, în temeiul unui angajament contractual privind confidențialitatea și pastrarea în siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori și contractori, auditorii, avocații și alți consultanți externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritățile și instituțiile publice ale statului.

9.3. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro în atenția responsabilului de protecția datelor:

Dreptul la informare. - Acesta vă permite să fiți informat, încă din momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Vă permite să obtineti, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la ștergerea datelor - Vă permite să obtineti ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara întârzieri nejustificate. Există, totusi și excepții de la aceasta regula, cum ar fi situtia în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor – Vă permite să obtineti, fara întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrării - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastre este limitată, astfel incat să putem pastra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în urmatoarele situații:

- exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, pentru perioda în care verificăm corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizării acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în instanță;

- v-ați opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastră, pentru perioada în care se verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau în temeiul unui contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situația dvs. particulara sau în scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv creării de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. EuroGsm Impex S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, vă vom anunta.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta împotriva unei autorități de supraveghere – în situația în care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu vă informeaza în termen de 3 luni cu privire la progresele sau la soluționarea planagerii, vă puteți adresa instanțelor judecatorești competente.

9.5. Menționăm că vom păstra datele dvs. personale colectate numai atâta timp cât sunt necesare atingerii scopurilor menționate mai sus ori pentru perioada prevazută de legislația în vigoare sau până la expirarea termenului de prescripție.

9.6. Pentru mai multe detalii citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.eurogsm.ro.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 02.11.2020 pe site-ul Organizatorului, pe pagina de Facebook a Organizatorului și la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa pr@eurogsm.ro .

Euro Gsm Impex S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără că participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepția cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate și oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului și pe site-ul www.eurogsm.ro .

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

EuroGsm Impex S.R.L.

Data 19.10.2020

 • Transport gratuit la comenzile de peste 160 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 160 lei, in perioada 06.05-19.05.2021, in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.

 • Rate fara dobanda prin ING Credit Card

  Ai 6 rate fara dobanda prin ING Credit Card.