Chat with us, powered by LiveChat

Regulamentul loteriei publicitare

Ochelari VR pentru jocurile tale preferate”

29.06.2021-05.07.2021

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de înregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, și având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentată de Zoltan Halmai, în calitate de Director Comercial, prin mandatar Olteanu Claudia-Veronica, în calitate de Marketing Manager.

 

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitară Ochelari VR pentru jocurile tale preferate poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, precum și ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitară se va desfaşura în perioada 29.06.2021-05.07.2021, iar extragerea câștigătorilor va avea loc în data de 06.07.2021 și va fi publicat pe canalul de social media Facebook al Organizatorului în termen de maximum 7 zile de la data extragerii.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitară Ochelari VR pentru jocurile tale preferatese desfășoară pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/EuroGsm, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

Participarea la loterie implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

 

Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitară, participanţii trebuie să acceseze în perioada 29.06.2021-05.07.2021 postarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/EuroGsm, să dea „Like” la pagina Organizatorului https://www.facebook.com/EuroGsm și să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 prieteni pasionati de tehnologie”.

Urmând instructiunile de mai sus, participanţii sunt înscrisi în loteria publicitară și pot câștiga unul din cele 10 premii oferite.

Valoarea premiilor este 299.9 lei (cu TVA inclus) și constau în 10 buc Ochelari VR pt smartphone Esperanza EMV300. Fiecare premiu reprezintă o pereche de ochelari VR.

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate înscrie la loterie de mai multe ori, numărul de comentarii fiind nelimitat, cu condiția ca persoanele etichetate să fie diferite. Înscrierea este gratuită, dar condiția de participare este să îndeplineasca toate condițiile de înscriere menționate.

Pentru a putea participa la loteria publicitară, datele postate pe pagina de Facebook a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativă de fraudare a regulamentului se sancționează cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitară se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și următoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

Art. 6. Condiții de validitate

Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Să acceseze in perioada 29.06.2021-05.07.2021, postarea Concursului de pe pagina https://www.facebook.com/EuroGsm, să dea „Like” la pagina Organizatorului https://www.facebook.com/EuroGsm și să eticheteze într-un comentariu la postarea (fotografia) concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 prieteni pasionați de tehnologie”.

 • Să furnizeze informațiile solicitate pentru identificare și livrarea coletului conținând premiul câștigat și să confirme primirea coletului cu ajutorul codului PIN din patru cifre primit prin SMS.

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/ la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea celor 10 câștigători, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 10 (zece) rezerve pentru eventualitatea în care câştigătorii nu pot fi contactati sau participarea acestora este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul extragerii câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorilor și premiile acordat pe profilul său de Facebook, https://www.facebook.com/EuroGsm, in maximum 7 zile de la data desemnării.

Câştigătorii vor fi anunțați de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Facebook cu care au participat la loterie, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu aceștia. Prin participarea la loteria publicitară, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor.

 

Câştigătorii au la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea şi de a furniza informațiile necesare pentru transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigători prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS și e-mail, din partea curierului.

În cazul în care câștigatorul nu furnizează datele corecte și complete, necesare pentru intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezervele desemnate și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acestea. Rezervele vor fi contactate in ordinea extragerii la tragerea la sorți. În cazul în care rezerva 1 desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, se apeleaza la a doua rezerva si tot asa mai departe. În cazul în care nici ultima rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

 • Câştigătorul premiului nu comunica adresa și numărul de telefon pentru trimiterea premiului în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactării sale;

 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea câştigătorului;

 • În orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiile Regulamentului;

 • În cazul in care câștigătorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;

 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);

 • Câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Câştigătorul este descalificat și îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervelor desemnate. Contactarea rezervelor extrase se face în aceleaşi condiţii ca și contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi fani, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de către participanți cu ocazia participării și a identificării ulterioare a câștigătorilor, respectiv numele și prenumele, adresa, numarul de telefon, informațiile publice din contul de Facebook sunt utilizate de către noi exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor și exercitării drepturilor cuprinse în prezentul Regulament, cum ar fi: intrarea în posesie a premiilor câștigate, în scopul comunicarii cu dvs., soluționării oricaror litigii/solicitări, livrarea premiului. Prelucrarea datelor se efectuează în temeiul consimțământului exprimat de către dvs. prin înscrierea in loteria publicitară și prevederile legale în vigoare (de ex. Codul fiscal, legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, Codul civil și Codul de procedură civilă). Participarea la loterie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă puteti retrage oricând consimțământul, fără costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz în care nu veți putea participa la loteria publicitară și nu veti putea intra în posesia premiului câștigat.

9.2. În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii și colaboratorii noștri de încredere, în temeiul unui angajament contractual privind confidențialitatea și păstrarea în siguranță a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanță IT), colaboratori și contractori, auditorii, avocații și alti consultanți externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritățile și instituțiile publice ale statului.

9.3. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@eurogsm.ro  în atenția responsabilului de protecția datelor: dreptul la informare, de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, puteți să limitați prelucrarea realizată de noi, aveți dreptul la opozitie și chiar să solicitați stergerea datelor. De asemenea, aveți dreptul să nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automată și să formulați o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a datelor cu caracter personal, în cazul în care vă simțiți lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage oricand consimțământul, în mod gratuit, pe aceeași cale prin care v-ați exprimat-o, adica în mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa menționată în prezentul capitol. Retragerea consimțământului face imposibilă predare premiului câștigat și nu afectează legalitatea prelucrarii datelor efectuata înaintea retragerii consimțământului.

9.4. Nu utilizăm datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. Vă asigurăm că nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.

9.5. Menționăm că vom pastra datele dvs. personale colectate numai atâta timp cât sunt necesare atingerii scopurilor menționate mai sus ori pentru perioada prevazută de legislația în vigoare sau până la expirarea termenului de prescripție.

9.6. Pentru mai multe detalii citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.eurogsm.ro.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 29.06.2021 pe site-ul www.eurogsm.ro. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa internet@eurogsm.ro sau numărul de telefon 0743.044.447.

Participantii nu pot solicita modificarea parametrilor loteriei publicitare.

Euro Gsm Impex S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social al Organizatorului si pe site-ul www.eurogsm.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

Act aditional la

Regulamentul loteriei publicitare

„Ochelari VR pentru jocurile tale preferate”

29.06.2021-05.07.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

Euro Gsm Impex S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de înregistrare 14266933, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, și având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentată de Zoltan Halmai, în calitate de Director Comercial, prin mandatar Olteanu Claudia-Veronica, în calitate de Marketing Manager.

 

Prin prezentul Act Aditional, se modifica:

Art.4 Aria de desfasurare

Loteria publicitara va avea loc pe pagina de Instagram a Organizatorului, anume pe https://www.instagram.com/eurogsm.ro/.

 

Art. 5 Mecanismul campaniei

Pentru a se înscrie la loteria publicitară, participanţii trebuie să acceseze în perioada 29.06.2021-05.07.2021 fotografia si postarea Concursului de pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, să dea urmarire (Follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ și să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului  2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 prieteni pasionati de tehnologie”.

 

Art. 6. Condiții de validitate

Să acceseze în perioada 29.06.2021-05.07.2021, fotografia Concursului de pe pagina https://www.instagram.com/eurogsm.ro/, să dea urmarire (Follow) la pagina Organizatorului https://www.instagram.com/eurogsm.ro/ și să eticheteze într-un comentariu la postarea (fotografia) concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 prieteni pasionați de tehnologie”.

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Rezultatul extragerii câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar  Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorilor și premiile acordat pe profilul său de Instagram, https://www.instagram.com/eurogsm.ro/,  in maximum 7 zile de la data desemnării.

 

Celalalte articole din Regulamentul Regulamentul loteriei publicitare „Ochelari VR pentru jocurile tale preferate” raman neschimbate.

 

Acest act aditional este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 30.06.2020 pe site-ul Organizatorului și la sediul Organizatorului.

 

 

Euro Gsm Impex S.R.L.

Data 30.06.2021

 

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 150 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.