Chat with us, powered by LiveChat

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
Perioada campaniei: 12.06.2020 – 31.07.2020

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in
Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.

1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului prin afisarea acestuia in magazinul participant la Campanie.

1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit in magazinele EuroGSM participante la campanie, conform art. 3.1.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 12.06.2020 – 31.07.2020, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante poate fi consultata in Anexa nr. 1 a prezentului RegulamentOficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minim 18 ani (impliniti pana la data participarii la Campanie), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”).
4.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii Huawei Technologies S.R.L, ai agentiilor organizatoare a Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale Huawei Technologies S.R.L, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele Participante la prezenta campanie, disponibile in Magazinele Participante, sunt produsele Huawei de mai jos:
- Smartphone HUAWEI P40 Lite
- Smartphone HUAWEI P40 Lite E.

SECTIUNEA 6. MECANSIMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Participantii la prezenta Campanie Promotionala trebuie:
1. Sa fie prezenti in Magazinele Participante, in timpul programului de functionare si in perioada campaniei sau sa inregistreze o comanda pe site-ul www.eurogsm.ro.
2. Sa achizitioneze cel putin un (1) Produs Participant (conform Sectiunii 5) si sa pastreze documentul fiscal (bon fiscal sau factura fiscala) care atesta achizitia, pentru a primi pe loc un premiu, in cazul achizitiei online, cadoul va fi livrat impreuna cu produsul cumparat, dupa cum urmeaza:
- Pentru achizitia unui Produs Participant constand in Smartphone HUAWEI P40 Lite: participantul va primi un (1) premiu Gift Box cu boxa.
- Pentru achizitia unui Produs Participant constand in Smartphone HUAWEI P40 Lite E: participantul va primi un (1) premiu Gift Box cu sticla termos.
In cazul achiziției din magazin, cadoul va fi acordat pe loc si va fi mentionat pe documentul fiscal emis la cumpararea telefonului.
Cadourile vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Daca se dovedeste ca aceeasi persoana a inscris in campanie acelasi document fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului castigat si de participare la campania promotionala.
Participantii au dreptul la o (1) singura inscriere in Campanie in baza unui singur document fiscal. Pentru sansa de a castiga mai multe premii, acestia trebuie sa achizitioneze cel putin un produs

participant pe cate un document fiscal diferit, in cazul vanzarii online trebuie sa inregistreze mai multe comenzi continand cate un Produs Participant.
Participantii au dreptul de a participa la Campanie de mai multe ori, insa respectand limita maxima admisa pe zi, respectiv maximum o (1) data pe zi, pe toata perioada campaniei.

Tip premiu Număr premii Valoarea individuală (cu TVA inclus) Valoarea totală (cu TVA inclus)
Gift Box cu boxa 40 100lei 4,000
Gift Box cu sticla termos 20 70lei 1,400
Total 60 - 5,400


Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Campanie este 5.400 lei (TVA inclus) si vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Descrierea premiilor:
1. Gift Box cu boxa
- Premiul consta intr-o boxa, un cablu de date type C și un suport de telefon sub forma de inel într-un ambalaj comun;
2. Gift Box cu sticla termos
- Premiul consta intr-o sticla termos, un cablu de date 2in1 și o sacosă de cumpărături într-un ambalaj comun;

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru orice factori (ex. achizitia unor produse neparticipante) care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
7.1. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.
7.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului participant. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. In cazul in care participantul returneaza produsul cumparat online, este obligat sa returneze sipremiul.
4
7.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele care nu au beneficiat de premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva apremiilor.
7.4. Din momentul primirii premiilor de catre participanti, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care acestia aleg sa le utilizeze.
7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos (ex. incercarea de a falsifica un document fiscal in vederea acordarii unui premiu).
7.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat acordarea de premii in mod fraudulos, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Daca este cazul, Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice altecauze.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI
10.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.
10.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a; - aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a; - orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

10.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
11.2. Eventualele sesizari sau reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bdul. Barbu Vacarescu Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio sesizare sau reclamatie.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
12.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
12.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in locatiile participante la campanie sau printr-o solicitare scrisa catre adresa Bdul. Barbu Vacarescu Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.
12.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat in 3 exemplare originale.

ANEXA NR. 1 A REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI
„Cumpara Huawei P40 Lite si P40 Lite E, iar noi te premiem”
Locații EuroGSM participante la campanie

Anexa nr. 2 / 25.06.2020 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
Perioada campaniei: 12.06.2020 – 31.07.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in
Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 12.06.2020 – 31.07.2020, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante cuprinse in Anexa 1 se suplimenteaza cu cele mentionate in tabelul de mai jos.

Total premii

150

250

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

AIUD

1

2

ALBA

1

2

ARAD

2

8

ARAD PODGORIA

2

6

AVRIG

1

2

BACAU

1

2

BAIA MARE

4

8

BAIA MARE CENTRU

2

4

BARAOLT

1

1

BISTRITA

1

1

BISTRITA DECEBAL

2

4

BLAJ

3

6

BOTOSANI

1

2

BUCURESTI LUJERULUI

2

2

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

BUCURESTI PERLA

3

1

BUZAU

1

1

CARANSEBES

1

1

CAREI

1

1

CIUC KOSSUTH

2

3

CIUC LIBERTATII

1

1

CLUJ MANASTUR

35

10

CLUJ MARASTI

3

12

CLUJ MEMORANDUM

1

1

CLUJ PRIMUL

2

4

CLUJ VEST

2

4

CLUJ ZORILOR

1

1

DEJ

2

4

DEVA

1

2

FAGARAS

5

10

FALTICENI

2

4

FILIASI

1

1

FLORESTI

2

4

FOCSANI

2

2

GHEORGHENI

1

2

HATEG

1

2

HUNEDOARA

2

3

IASI ALEX

1

2

IASI GARA

1

2

MATASARI

1

2

MEDIAS

7

14

MOTRU

2

4

ODORHEI VEST

3

6

ODORHEIU SECUIESC

1

2

ORADEA

1

2

PITESTI

1

2

RADAUTI

3

7

REGHIN

3

10

SATU MARE

2

6

SEBES

1

2

SEBIS

2

14

SF. GHEORGHE

1

1

SF.GHEORGHE SUGAS

1

1

SIBIU MIHAI VITEAZU

1

0

SIGHISOARA

3

15

SLATINA

1

1

SUCEAVA GEORGE ENESCU

1

2

SUCEAVA PETRU RARES

1

1

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

TG JIU

1

1

TG JIU PARANG

1

2

TG MURES 7 NOV

1

0

TG MURES DAMBU

2

4

TIMISOARA VICTORIEI

3

6

TOPLITA

3

5

TURDA

1

2

VASLUI

2

4

ZALAU

2

6

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile se suplimenteaza dupa cum urmeaza:

 

Tip premiu

 

Număr premii

Valoarea individuală (cu TVA inclus)

Valoarea totală (cu TVA inclus)

Gift Box cu boxa

250

100 lei

25,000

Gift Box cu sticla termos

150

70 lei

10,500

Total

400

-

35,500


Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Anexa este de 35.000 lei, mentionata in regulament, si vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Restul articolelor prevazute in Regulament raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

Anexa nr. 3 / 31.07.2020 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in
Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.08.2020 – 31.08.2020, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 raman valabile.
Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

 

Anexa nr. 4 / 28.08.2020 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in
Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.09.2020 – 31.10.2020, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante cuprinse in Anexele anterioare se suplimenteaza cu cele mentionate in tabelul de mai jos.

Total premii

150

 

250

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

 

Euro Gsm Aiud

2

 

3

Euro Gsm Alba

1

 

2

Euro Gsm Alba Centru

2

 

2

Euro Gsm Alba Revolutiei

2

 

2

Euro Gsm Alba Transilvaniei

2

 

2

Euro Gsm Arad

11

 

10

Euro Gsm Arad Podgoria

1

 

1

Euro Gsm Avrig

4

 

4

Euro Gsm Bacau

2

 

3

Euro Gsm Baia De Arama

2

 

2

Euro Gsm Baia Mare

9

 

9

Euro Gsm Baia Mare Kop

4

 

4

Euro Gsm Bals

2

 

2

Euro Gsm Baraolt

2

 

2

Euro Gsm Bistrita

2

 

2

Euro Gsm Bistrita Kop

1

 

3

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

Euro Gsm Blaj

7

7

Euro Gsm Botosani

1

1

Euro Gsm Brad

2

2

Euro Gsm Brasov Grivitei

2

2

Euro Gsm Brasov Muresenilor

 

2

 

2

Euro Gsm Buzau

2

2

Euro Gsm Campeni

2

2

Euro Gsm Caracal

2

2

Euro Gsm Caransebes

1

1

Euro Gsm Carei

2

2

Euro Gsm Ciuc Kop

4

4

Euro Gsm Cluj Marasti

10

7

Euro Gsm Cluj Memorandum

 

2

 

2

Euro Gsm Cluj Vest

4

5

Euro Gsm Cluj Zorilor

2

2

Euro Gsm Corabia

2

2

Euro Gsm Covasna

2

2

Euro Gsm Cugir

2

2

Euro Gsm Dej

4

4

Euro Gsm Deva

5

10

Euro Gsm Fagaras

1

1

Euro Gsm Falticeni

3

3

Euro Gsm Filiasi

2

2

Euro Gsm Galati Tiglina

2

2

Euro Gsm Hateg

2

2

Euro Gsm Hunedoara

7

7

Euro Gsm Iasi Alex

1

1

Euro Gsm Iasi Gara

1

1

Euro Gsm Medias

10

10

Euro Gsm Motru

1

1

Euro Gsm Ocna Mures

2

2

Euro Gsm Odorhei Vest

7

7

Euro Gsm Odorheiu Secuiesc

1

1

Euro Gsm Onesti

2

2

Euro Gsm Otelu Rosu

2

2

Euro Gsm P Ciuc

2

2

Euro Gsm P Gheorgheni

2

2

Euro Gsm P Sebis

1

 

Euro Gsm P Sf.Gheorghe Sugas

 

2

 

2

Euro Gsm P Toplita

7

7

Euro Gsm Petrosani

3

2

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

Euro Gsm Piatra Neamt

2

2

Euro Gsm Pitesti

1

1

Euro Gsm Radauti

7

7

Euro Gsm Reghin

9

9

Euro Gsm Resita

5

2

Euro Gsm Sarmasu

2

2

Euro Gsm Satu Mare

9

9

Euro Gsm Sebes

2

1

Euro Gsm Severin

2

2

Euro Gsm Sf. Gheorghe

2

2

Euro Gsm Sibiu Mihai Viteazu

 

2

 

2

Euro Gsm Sighisoara

2

2

Euro Gsm Slatina

2

2

Euro Gsm Suceava George Enescu

 

3

 

2

Euro Gsm Suceava Petru Rares

 

1

 

1

Euro Gsm Teius

2

2

Euro Gsm Tg Jiu Parang

2

2

Euro Gsm Tg Jiu Romarta

1

1

Euro Gsm Tg Mures 7 Nov

1

1

Euro Gsm Tg Mures Dambu

4

4

Euro Gsm Tg Secuiesc

2

2

Euro Gsm Timisoara

2

2

Euro Gsm Turda

2

2

Euro Gsm Vaslui

9

9

Euro Gsm Zalau

4

4

 


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE Premiile se suplimenteaza dupa cum urmeaza:

 

Tip premiu

 

Număr premii

Valoarea individuală (cu TVA inclus)

Valoarea totală (cu TVA inclus)

Gift Box cu boxa

250

100 lei

25,000

Gift Box cu sticla termos

250

70 lei

17,500

Total

500

-

42,500


Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Anexa este de 42.500 lei, mentionata in regulament, si vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

Anexa nr. 5 / 30.10.2020 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România,
Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.11.2020
– 31.12.2020, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante cuprinse in Anexele anterioare se suplimenteaza cu cele mentionate in tabelul de mai jos.

Total premii

166

88

Magazin

Gift Box cu sticla termos

Gift Box cu boxa

EURO GSM ALBA

1

2

EURO GSM ALBA IULIA REVOLUTIEI

1

 

EURO GSM ALBA IULIA TRANSILVANIEI

1

 

EURO GSM AIUD

1

1

EURO GSM CUGIR

1

 

EURO GSM OCNA MURES

 

2

EURO GSM SEBES

1

1

EURO GSM ARAD

10

 

EURO GSM ARAD PODGORIA

2

3

EURO GSM SEBIS

 

1

EURO GSM BAIA MARE

3

1

EURO GSM BAIA MARE CENTRU

4

1

EURO GSM BISTRITA

2

2

EURO GSM BISTRITA DECEBAL

 

3

EURO GSM BOTOSANI

2

2

EURO GSM BUCURESTI LUJERULUI

2

2

EURO GSM BUCURESTI PERLA

5

2

EURO GSM FAGARAS

4

8

EURO GSM DEJ

3

 

EURO GSM CLUJ VEST

 

2

EURO GSM CLUJ MANASTUR

28

3

EURO GSM CLUJ MARASTI

2

 

EURO GSM CLUJ MEMORANDUM

2

2

EURO GSM CLUJ ZORILOR

2

1

EURO GSM CARANSEBES

2

 

EURO GSM OTELU ROSU

2

 

EURO GSM RESITA

5

 

EURO GSM SF. GHEORGHE

2

2

EURO GSM SF.GHEORGHE SUGAS

2

2

EURO GSM TG SECUIESC

2

2

EURO GSM MATASARI

3

1

EURO GSM TG JIU PARANG

2

1

EURO GSM TG JIU

2

1

EURO GSM GALATI TIGLINA

2

2

EURO GSM BRAD

2

 

EURO GSM DEVA

5

10

EURO GSM HATEG

2

 

EURO GSM HUNEDOARA

6

7

EURO GSM PETROSANI

3

2

EURO GSM CIUC KOSSUTH

3

2

EURO GSM ODORHEIU SECUIESC

2

3

EURO GSM ODORHEI VEST

2

 

EURO GSM IASI ALEX

1

 

EURO GSM IASI GARA

2

1

EURO GSM BAIA DE ARAMA

 

1

EURO GSM TG MURES 7 NOV

2

1

EURO GSM TG MURES DAMBU

2

 

EURO GSM REGHIN

3

 

EURO GSM PIATRA NEAMT

1

 

EURO GSM ONESTI

2

2

EURO GSM PITESTI

 

1

EURO GSM MEDIAS

5

 

EURO GSM ZALAU

1

 

EURO GSM SATU MARE

8

 

EURO GSM SUCEAVA PETRU RARES

1

1

EURO GSM SUCEAVA GEORGE ENESCU

3

 

EURO GSM TIMISOARA

2

2

EURO GSM TIMISOARA VICTORIEI

3

 

EURO GSM VASLUI

4

5


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE Premiile se suplimenteaza dupa cum urmeaza:

 

Tip premiu

 

Număr premii

Valoarea individuală (cu TVA inclus)

Valoarea totală (cu TVA inclus)

Gift Box cu boxa

166

100 lei

16,600

Gift Box cu sticla termos

88

70 lei

6,160

Total

254

-

22,760


Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Anexa este de 22.760 lei, mentionata in regulament, si vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

Anexa nr. 6 / 31.12.2020 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.01.2021 – 31.03.2021, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Lista magazinelor participante cuprinse in Anexele anterioare raman valabile.
Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile. Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

Anexa nr. 7 / 31.03.2021 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti,
Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia. Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.04.2021 – 30.06.2021, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Lista magazinelor participante ramase in campanie sunt:

Nume magazin

EURO GSM ALBA

EURO GSM ALBA IULIA TRANSILVANIEI

EURO GSM OCNA MURES

EURO GSM ARAD

EURO GSM BUCURESTI LUJERULUI

EURO GSM BUCURESTI PERLA

EURO GSM FAGARAS

EURO GSM CLUJ MANASTUR

EURO GSM CLUJ MEMORANDUM

EURO GSM CARANSEBES

EURO GSM OTELU ROSU

EURO GSM SF. GHEORGHE

EURO GSM SF. GHEORGHE SUGAS

EURO GSM MOTRU

EURO GSM HUNEDOARA

EURO GSM PETROSANI

EURO GSM IASI GARA

EURO GSM TG MURES 7 NOV

EURO GSM ONESTI

EURO GSM ZALAU

EURO GSM TIMISOARA 

 

 

Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

Anexa nr. 8 / 30.06.2021 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala „Cumpara Huawei P40 Lite și P40 Lite E, iar noi te premiem” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Huawei Technologies S.R.L, cu sediul in Bdul. Barbu Vacarescu, Nr. 201, etaj 14, 15, 16, 23, 24 si 25 Cladirea Global Worth, Sector 2, Bucuresti, Romania, denumita in continuare “Organizator”.
1.2. Agentia MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare Agentia este responsabila de redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial al Campaniei si a oricaror alte documente aferente acestuia.
Prin prezenta Anexa se modifica urmatoarele:
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.07.2021 – 30.09.2021, exclusiv in magazinele EuroGSM participante si in mgazinul online www.eurogsm.ro (denumite in continuare „Magazine Participante”), in timpul programului de functionare al fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Lista magazinelor participante ramase in campanie sunt:

Nume magazin

EURO GSM ALBA

EURO GSM ALBA IULIA TRANSILVANIEI

EURO GSM OCNA MURES

EURO GSM ARAD

EURO GSM BUCURESTI LUJERULUI

EURO GSM BUCURESTI PERLA

EURO GSM FAGARAS

EURO GSM CLUJ MANASTUR

EURO GSM CLUJ MEMORANDUM

EURO GSM CARANSEBES

EURO GSM OTELU ROSU

EURO GSM SF. GHEORGHE

EURO GSM SF. GHEORGHE SUGAS

EURO GSM MOTRU

EURO GSM HUNEDOARA

EURO GSM PETROSANI

EURO GSM IASI GARA

EURO GSM TG MURES 7 NOV

EURO GSM ONESTI

EURO GSM TIMISOARA


Restul articolelor prevazute in Regulament si anexe raman valabile.
Prezenta anexa este parte integranta din Regulament.

 

 • Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei

  Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 150 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.

 • 30 de zile Drept de retur

  E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.

 • Comanzi online si ridici din magazin

  Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.

 • Deschiderea coletului la livrare

  Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.

 • Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim

  Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.